נוהל קידום תכנית התחדשות עירונית

היבטים חברתיים

קידום הסכמות בין התושבים על התחלת תהליך התחדשות עירונית:

 • הוכחת קיום נציגות דיירים להתחדשות עירונית
  לרבות פרוטוקול בחירת נציגות דיירים החתום ע”י 51% מהדיירים לכל הפחות (בעלי הדירות, לא שוכרים).
  הערה- יש לשים לב שנדרשת נציגות בכל בניין גם במקרים בהם ישנם כמה מבנים בחלקה.
 • הוכחת קיום עורך דין מייצג דיירים
  לרבות פרוטוקול בחירת עו”ד הדיירים
 • כנסי תושבים ראשוניים

היבטים תכנוניים

בחינת היתכנות:

 • פניית יזם נבחר (ע”י התושבים) למינהלת להתחדשות עירונית ובדיקת המינהלת את הבקשה- 
  הוכחת פנייה בכתב מנציגות הדיירים ליזם לבחינת היתכנות לקידום מיזם התחדשות עירונית במתחם, מצ”ב נוסח כתב הסמכה תכנוני
 • מילוי טופס בקשה (מצורף בהמשך, עמודים 6-10) ע”י היזם הכולל פרטים בסיסיים בנוגע למצב קיים, מוצע וחברתי

דיון ראשון בשולחן עגול בנושא התחדשות עירונית במתחם בהשתתפות מנהל המינהלת להתחדשות עירונית, מהנדס העיר והיזם

No Go
Go

המינהלת יוצרת קשר עם נציגות הדיירים ומודיעה על בדיקת היתכנות למיזם התחדשות עירונית במתחם ומתקדמים בתהליך

כנס דיירים ראשון (1) טרם החתמה

יש להזמין את נציג המינהלת העירונית למפגש.
בהתאם לתקנות פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) (כינוס בעלי הדירות ומסמך עיקרי הצעה), התשפ”ב 2022

הכנת תכנית עבודה חברתית

היזם ימנה יועץ חברתי לליווי התהליך כולו (עד למימוש התוכנית) ויגיש דו”ח חברתי ראשוני למינהלת בהתאם לנוהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

אישור עו”ד על החתמת 40% מבעלי הדירות על הסכם בהתאם לחוק התחדשות עירונית

הגשת מסמכים ראשוניים לקראת דיון שני בנושא התחדשות עירונית במתחם

לקראת הדיון, על היזם להגיש למינהלת להתחדשות עירונית:

 • דו”ח לפי תקן 21 כולל טבלאות אקסל פתוחות
 • מפת אל-געת המבוססת על סקר עצים והיבטים תכנוניים נוספים שיש לשמר בתכנית
 • חלופות בינוי בהתאם לדרישות שעלו מתוך תוצאות הדו”ח החברתי ושאר הדרישות שהתקבלו, הכוללות העמדה, קומת קרקע, בינוי וחתכים עקרוניים, הדמיות ראשוניות + נתונים כמותיים
 • הגשת מצגת בסיס תכנונית לדיון עקרוני לקידום תכנית התחדשות עירונית

דיון שני בשולחן עגול בנושא התחדשות עירונית במתחם בהשתתפות מנהל המינהלת להתחדשות עירונית, מהנדס העיר והיזם

No Go
Go

הצגת התפתחויות התכנון לנציגות הדיירים טרם הדיון בוועדה
הערה- יש להזמין נציג מהמנהלת למפגש ולשלוח סיכום של התייחסויות הנציגות לתכנון המוצע למינהלת.

דיון עקרוני והמלצת הוועדה המקומית להתקדמות

החלטה מקדמית להכרזת מתחם התחדשות עירונית

כנס דיירים שני (2) להצגת חלופות התכנון

הצגת החלופות וקבלת התייחסות מבעלי הנכסים.

דו”ח חברתי מלא

הגשת המלצות לסוגיות חברתיות קהילתיות להטמעה בתכנית לצוות התכנון והעמקת הליווי החברתי – מוגש למינהלת.

הגשת מסמך הטעמת ההמלצות החברתיות במסמכי התכנית

היועץ החברתי יגיש ריכוז הסוגיות החברתיות והמענה שניתן להן בתכנית.

הכנת תכנית בניין עיר ע”פ הנחיות המינהלת להתחדשות עירונית ומחלקת תכנון עירוני.

על היזם להציג תכנון מוקדם כולל בנושאי התכנון והתשתיות הכולל מענה לכל סוגיות התכנון בהתייחס לדו”ח החברתי ולחלופה הנבחרת:

 1. פרוגרמה לצרכי ציבור
 2. תכנון תשתיות
 3. תכנית חנייה
 4. תכנית נוף
 5. כל דרישה נוספת מהמינהלת

הגשת מסמכי תכנית – להגשה נדרש מעל 60% הסכמה במתחם ומעל 50% אחוז בכל בניין.

פעולות הננקטות ע"י היזם

הגשת התוכנית לוועדה המחוזית בדיקת תנאי סף

כנס דיירים שלישי (3) לעדכון בפרטי התוכנית

לפני הדיון בוועדה המחוזית. עדכון בפרטי התוכנית שהוגשה

כנס דיירים רביעי (4) לקראת היתר וביצוע

אחרי מתן תוקף לתכנית בוועדה המחוזית.

פעולות הננקטות ע"י שאר הגורמים

דיון בוועדה המקומית להמלצה להפקדה לוועדה המחוזית

הודעה מטעם המינהלת לנציגות הדיירים בדבר תוצאות הדיון, כולל פרטי ההצעה התכנונית

דיון בתוכנית לקראת הפקדה
הודעה לציבור על הפקדת התוכנית להתנגדויות

הודעה מטעם המינהלת לנציגות הדיירים בדבר תוצאות הדיון, כולל פרטי ההצעה התכנונית

דיון בהתנגדויות הציבור (אם ישנן)
אישור תוכנית/דחיית תוכנית
הכרזת השר על מתחם פינוי בינוי

פעולות הננקטות ע"י שאר הגורמים

דיון בוועדה המקומית להמלצה להפקדה לוועדה המחוזית

הודעה מטעם המינהלת לנציגות הדיירים בדבר תוצאות הדיון, כולל פרטי ההצעה התכנונית

פעולות הננקטות ע"י היזם

הגשת התוכנית לוועדה המחוזית בדיקת תנאי סף

כנס דיירים שלישי (3) לעדכון בפרטי התוכנית

לפני הדיון בוועדה המחוזית. עדכון בפרטי התוכנית שהוגשה

דיון בתוכנית לקראת הפקדה
הודעה לציבור על הפקדת התוכנית להתנגדויות

הודעה מטעם המינהלת לנציגות הדיירים בדבר תוצאות הדיון, כולל פרטי ההצעה התכנונית

דיון בהתנגדויות הציבור (אם ישנן)
אישור תוכנית/דחיית תוכנית
הכרזת השר על מתחם פינוי בינוי

כנס דיירים רביעי (4) לקראת היתר וביצוע

אחרי מתן תוקף לתכנית בוועדה המחוזית.