הסכם פינוי בינוי לדוגמא

הסכם פינוי בינוי לדוגמא שנוסח ע”י הרשות להתחדשות עירונית

מטרת ההסכם לדוגמא היא לסייע בידי בעלי הדירות ועורכי הדין המייצגים אותם לקבוע את דרך ההתנהלות של הצדדים לאורך הפרויקט, תוך שמירה על הגינות מרבית ביחס לכל השותפים בו.

נוסח ההסכם הוא נוסח מנחה בלבד ואין מניעה לחתום על הסכם בנוסח שונה.

ניתן לחתום עליו כלשונו, תוך התאמתו לנתוני הפרויקט המסוים; לחילופין, ניתן לקחת מהנוסח סעיפים מסוימים או עקרונות ותנאים מרכזיים אותם צריך לכלול ההסכם.

בכל מקרה, יש להגיע לנוסח שיוסכם בין הצדדים ויתאים למאפייני הפרויקט ולתוצאות המשא והמתן המסחרי והוא זה שיהיה מחייב.

הסכם זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והמלצת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לבעלי הדירות היא לבחור בעצמם עורך דין אשר ייצג אותם בהליך החתימה על ההסכם עם היזם.

נוסח הסכם זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי!
אין באמור בהסכם זה או במה שלא אמור בו כדי להקים עילה לדרישה או לתביעה כלשהי כלפי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המינהלת להתחדשות עירונית כפר סבא ועיריית כפר סבא. 
הסכם זה הינו הסכם מנחה בלבד, והנוסח שיוסכם בין הצדדים הוא שיחייב אותם. אין בסטייה מנוסח זה משום הצדקה לסירוב כמשמעותו בחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי).נדרשת התאמת ההסכם למאפייני הפרויקט ולתוצאות המשא ומתן המסחרי.